دسته بندی ها

TABRID58 by Navid Anari

عالوه بر این مساله ، طبق استاندارد ،ASHRAE 34 آمونیاک در خاص مناس ب به نظر می رسند و با استفاده از آن ها می توان .1 ...


وبلاگ یک مهندس... | بهمن ۱۳۹۲

سیستم جذبی آبآمونیاک ظرفیت از 5 تا 25 تن تبرید استفاده از انرژی حرارتی بعنوان انرژی ورودی عدم استفاده از کمپرسور مصرف اندک انرژی الکتریکی عدم وجود لرزش و صدا عدم استفاده از CFC و HCFC مخرب لایه ازن


مهندسی عمران ایران Archived 20211027

6/10/2019· __ خانه عناوین مطالب تماس با منمهندسی عمران ایران مطالب عمومی مهندسی عمران معماری Archived 20211027 Buy Thorazine 100mg Online Pharmacy Lowest Prices


TABRID57 by Navid Anari

‫نام‬ ‫به‬ ‫خداوند‬ ‫خرد‬ ‫و‬ ‫جان‬ REFRIGERATION 51 1735−5648 :‫شاپا‬ 1388 ‫تیـر‬ −‫هفتم‬ ‫و‬ ‫پنجاه ...


ا ان ب م د ده ای ر ار و ست ک 0 در ین P س ` ت p ال ن ش رده آ های ند به ور یک اد از ام یل ود پ ف یر ه ج است با اه بر ( که ۱ ( خ , ات 0 می 4 گر 8 ون این لی D ع H از L سی P ق T ز X وی \ اب ` رد d * …


وبلاگ یک مهندس...

سلام این پست از تاریخ دوازدهم مهر 1391 تا اطلاع ثانوی به عنوان تابلو اعلانات وبلاگ به عنوان پست ثابت قرار خواهد داشت. دراین تابلو به اطلاع رسانی در مورد کم وکیف عملکردمان در باب مطالب منتشره وکیفیت تکمیل وبروزرسانی انها ...